Biomedica

Kontrola kvality

Programy skúšok odbornej spôsobilosti pre mikrobiológiu a potravinárstvo, referenčné materiály pre testovanie rezíduí a testovacie systémy pre kontrolu rezíduí a patogénov v prichádzajúcom a odchádzajúcom tovare.